Hak Substitusi

Definisi Hak Substitusi

Hak yang diberikan kepada seorang pemegang kuasa dalam menangani suatu perkara untuk menunjuk pihak lain sebagai penggantinya apabila pemegang kuasa tersebut berhalangan untuk beracara di pengadilan (substitutie recht).

Otoritas Jasa Keuangan

Apa Itu Hak Substitusi?

Hak substitusi adalah hak yang diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam melakukan tindakan. Contohnya, jika seorang pengacara berhalangan menghadiri persidangan di pengadilan, ia dapat mengalihkan kuasa yang telah diberikan kliennya kepada kuasa lain (pengacara lain). Biasanya hak ini digunakan jika dalam kuasa tersebut hanya ada satu pengacara, sehingga ketika si pemegang kuasa berhalangan hadir dalam menjalankan tugasnya, ada orang lain yang dapat menggantikannya. 

Dasar hukum hak substitusi diatur dalam Pasal 1803 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:

  1. Bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya.
  2. Bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu. Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk mengurus barang-barang yang berada di luar wilayah Indonesia atau di luar pulau tempat tinggal pemberi kuasa. Pemberi kuasa dalam segala hal, dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai penggantinya.”

Istilah terkait yang ini

Mau cari istilah lain? 🔍